Konkurs Filmowy

 

„ROCK’N’ROLL GORĄCYCH SERC”

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OPOLA

 

I.PRZEPISY OGÓLNE

 

1.1.Organizatorem Konkursu Filmowego jest Opolski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działający w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu. Celem Konkursu jest prezentacja filmów krótkometrażowych promujących efekty działalności w Opolu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy a także  przedstawienie i popularyzacja idei Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdy film zgłoszony do konkursu musi zawierać w sobie elementy pozwalające na powiązanie go z tematem konkursu.

1.2.W Konkursie mogą brać udział gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Opola. 

1.3.Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 

II.PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

 

2.1.Każdy uczestnik może nadesłać do konkursu  jeden film.

2.2.Filmy zgłaszane do konkursu mogą być nagrane w dowolnej technice (np. przy użyciu cyfrowej kamery wideo, aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego). Powinien być zapisany w proporcjach 16:9, w rozdzielczości HD 1280x720 pikseli. Długość filmu nie może przekraczać 3 minut.

2.3.Filmy powinny zostać zapisane na nośniku cyfrowym (pendrive, CD, DVD).

2.4.Filmy należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu  (ul. Strzelców Bytomskich 1).

2.5.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

2.6.Każdą pracę należy oznaczyć godłem autora na odwrocie oraz opisem (tytułem) filmu. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.

2.7.Do dużej koperty (zaadresowanej na: Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, 45 084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1 z dopiskiem: KONKURS FILMOWY) należy włożyć nagraną pracę oraz drugą, zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem, która zawierać będzie w środku informacje z następującymi danymi, identyfikującymi autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), nazwę i numer szkoły, tytuł nadesłanego filmu, podpisaną klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Filmowego w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie filmu na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do niego, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)."

2.8.Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.7. 

2.9.Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów. 

2.10.Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.

 

III.TERMINARZ

 

3.1.Termin nadsyłania prac mija dnia 3 stycznia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).Filmy nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

3.2.Organizator powołuje Jury Konkursu 

3.3.Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie dokonywana jest ocena formalna nadesłanych prac pod kątem ich zgodności z wymaganiami Regulaminu. Prace nie spełniające kryteriów formalnych nie podlegają dalszej ocenie. W drugim etapie filmy podlegają ocenie merytorycznej i artystycznej.  Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

3.4.Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 12 stycznia 2014r.

3.5.Nagrodzone filmy zostaną wyemitowane na ekranach przy scenie w trakcie koncertu plenerowego na Opolskim Rynku podczas XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Opolu w dniu 12 stycznia 2014 roku. 

3.6.Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu oraz Opolskiego Sztabu WOŚP 

3.7.Autorzy nagrodzonych prac otrzymają gadżety Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 

IV.WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH

 

4.1.Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie opolskiego sztabu WOŚP i Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.

4.2.Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów filmów, a wymaganych w pkt. 2.7. niniejszego regulaminu.